Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 

Дэлхийн улс орнуудын дундач наслалтын байдал 

 

¹

Óëñ / îðîí /

Îí

Ýð

Ýì

Äóíäàæ

Íàñ

1

ßïîí

Japan

日 本

1998

76.70

83.22

79.96

 

2

Ãîíêîíã

Honkong

香 港

1997

76.00

82.00

79.00

 

3

Èñëàíä

Iceland

冰 岛

1984

75.74

80.60

78.17

 

4

Àíäîððà

Andorra 

安 道 尔

1984

74.00

82.00

78.00

 

5

Àâñòðàëè

Australia 

澳大 利 亚

1993

74.80

80.80

77.80

 

6

Øâåä

Sweden

瑞 典

1997

76.22

81.22

78.72

 

7

Øâåéöàðü

Switzerland 

瑞 士

1997

73.80

81.17

77.49

 

8

Ôðàíö

France

法 国

1992

73.00

81.50

77.25

 

9

Þãîñëàâ

Yugoclavia

南斯拉夫

1987

69

75

72

 

10

Àìåðèê

United states

美 国

1998

75.70

81.50

78.60

 

11

Íåäàðëàíä

Netherlands 

荷 兰

1992

73.00

80.00

76.50

 

12

Êàíàä

Canada

加 拿 大

1997

71.88

81.00

76.44

 

13

Ñèíãàïóð

Singapore

新 加 坡

1977

74.10

78.40

76.25

 

14

Èñïàíè

Spain 

西 班 牙

1992

72.00

80.00

76.00

 

15

Ãåðìàí

Germany

德 国

1995

75.00

81.20

78.10

16

Àíãëè

United kingdom 

英 国

1998

74.70

79.00

76.50

17

Äàíè

Denmark

丹 麦

1996

71.50

77.50

74.50

18

Èçðàéëü

Israil

以 色 列

1992

73.10

75.83

74.47

19

Êóáà

Cuba 

古 巴

1984

72.20

75.80

74.00

20

Àëáàíè

Albania

阿尔巴尼亚

1998

67.80

74.20

71.00

21

Áîëãàð

Bulgaria

波 兰

1985

66.30

73.76

70.03

22

Õÿòàä

China

中 国

1995

68.00

72.00

70.00

23

Óíãàð

Hungary 

匈 牙 利

1984

65.10

73.30

69.20

24

Àðãåíòèí

Argentina 

阿 根 廷

1995

65.43

72.12

68.78

25

Mîíãîë

Mongolia 

蒙 古

1995

68.00

72.00

67.00

26

Áðàçèë

Brazil 

巴 西

1984

60.90

66.00

65.00

27

ÇÕÓ

Russia 

苏 联

1998

71

72

72

28

Ýíýòõýã

India 

印 度

1985

54.80

55.60

55.20

29

Óãàíäа

Uganda 

乌 千 达

1992

47.40

50.70

49.05

30

Òîãî

Togo 

多 哥

1992

34.50

37.50

36.00


 

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats